Όροι Διαγωνισμών

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 16-10-2023

 1. H εταιρεία Grand Υπηρεσίες Καφεστίασης Α.Ε (εφεξής «Διοργανωτής), ως αποκλειστικός προμηθευτής του δικτύου Coffee Berry διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό, ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης της συνεργασίας της, ως υποστηρικτής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (στο εξής ΕΠΟ).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 09/10/2023 και ώρα: 13.00 μ.μ. έως και την Πέμπτη 12/10/2023 και ώρα 16.00 μ.μ.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο coffeeberrygreece στο Instagram. Κατόπιν, θα πρέπει να εντοπίσουν το post του διαγωνισμού και να αφήσουν ένα comment κάτω από το συγκεκριμένο post.
 5. Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μια συμμετοχή (σχόλιο). Σε περίπτωση που κάποιος/α χρήστης απαντήσει με comment περισσότερες από μία φορά, θα επιλεγεί ως απάντηση στην ερώτηση, η πρώτη χρονικά απάντηση/comment.
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Η συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
 7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 8. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή, θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τoυ τυχερού όπως αναφέρεται στο post.
 9. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/10/2023 στις 16.30 μ.μ.. Η ανάδειξη των νικητών γίνεται με κλήρωση των προφίλ χρηστών που συμμετέχουν με comment.
 10. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω Instagram. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει με μήνυμα από τον διαδικτυακό τόπο coffeeberrygreece στο Instagram.
 11. Ως δώρα του διαγωνισμού, ορίζονται πέντε διπλές προσκλήσεις για την παρακολούθηση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Αντρών ποδοσφαίρου τη Δευτέρα 16/10/2023.Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής του εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 12. Ο κάθε τυχερός θα παραλάβει το δώρο του ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση αλληλογραφίας (email) που θα υποδείξει στον διοργανωτή .
 13. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου.
 14. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 15. Οι Συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, ο Διοργανωτής, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας καθώς και για την χρήση των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την διενέργεια του διαγωνισμού.
 16. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 17. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.
 18. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 19. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.
 20. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ισότοπο coffeeberrygreece στο Instagram.